Ochrana osobních údajů

1. Úvod

1.1 Zavázali jsme se chránit soukromí návštěvníků našich stránek a uživatelů našich služeb.

1.2 Tato pravidla platí všude tam, když jsme správci osobních údajů návštěvníků našich webových stránek a uživatelů našich služeb, jinými slovy, kde určujeme účel a význam zpracování těchto osobních údajů.

1.3 Při první návštěvě naší webové stránky vás žádáme, o souhlas s používáním souborů cookies v souladu s podmínkami těchto pravidel.

1.4 V týchto zásadach “my”, “nám” a “náš” sa označuje Ing. Ing.arch. Jakub Svitek. Pre viac informácii o nás, si pozrite Sekciu 12.

2. Jak používáme osobní data

2.1 V této části 2 jsme stanovili:
(a) obecné kategorie osobních údajů, které zpracováváme;
(b) zdroj a kategorii dat, v případě dat, která jsme neobdrželi přímo od Vás;
(c) účel, pro který osobní údaje zpracováváme;
(d) právní základy jejich zpracování.

2.2 Můžeme zpracovávat údaje o používání našich webových stránek a služeb (údaje o používání). Údaje o používání mohou obsahovat vaši IP adresu, geografickou polohu, webový prohlížeč a jeho verzi, operační systém, referenční zdroj, délku návštěvy, zobrazení stránek a navigační cesty stránek, stejně i informace o časování, frekvenci a vzorci užívání naší služby. Zdrojem údajů o používání je služba Google Analytics. Tyto údaje o používání mohou být zpracovány pro účely analýzy používání webových stránek a služeb. Právním základem tohoto zpracování je souhlas a naše oprávněné zájmy, t. j. monitorování a zlepšování našich webových stránek a služeb.

2.3 Můžeme zpracovávat informace, které zveřejňujete na našich webových stránkách nebo prostřednictvím údajů, které použijete při využívání našich služeb. Zveřejněné údaje mohou být zpracovány pro účely jejich zveřejnění a spravování našich webových stránek a služeb. Právním základem tohoto zpracování je souhlas.

2.4 Můžeme zpracovávat informace, které nám poskytnete za účelem odběru našich e-mailových nabídek a / nebo newsletteru (sdělovací údaje). Sdělovací údaje mohou být zpracovány na odesílání příslušných upozornění a / nebo newsletteru. Právním základem tohoto zpracování je souhlas.

2.5 Můžeme zpracovávat informace (kontaktní údaje) obsažené v nebo související s jakoukoli komunikací, kterou nám posíláte kontaktní údaje. Data korespondence mohou obsahovat komunikační obsah a metadata spojené s komunikací. Naše webové stránky vygenerují metadata související s komunikací prostřednictvím kontaktních formulářů webových stránek. Údaje o korespondenci mohou být zpracovány pro účely komunikace s vámi a vedení záznamů. Právním základem tohoto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to řádná správa našich webových stránek a podnikání a komunikace s uživateli a / nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi a / nebo kroky vedoucí k uzavření smlouvy.

2.6 Můžeme zpracovávat údaje o vašem účtu (údaje o účtu). Údaje účtu mohou obsahovat vaše jméno a e-mailovou adresu. Údaje účtu mohou být zpracovány pro účely provozu našich webových stránek, poskytování našich služeb, zajištění bezpečnosti našich webových stránek a služeb, udržování záloh našich databází a komunikace s vámi. Právním základem tohoto zpracování je souhlas nebo naše oprávněné zájmy, a to správná správa našich webových stránek a obchodní společnosti, plnění smlouvy mezi vámi a námi a / nebo podniknutí kroků na Vaši žádost o uzavření takové smlouvy.

2.7 Můžeme zpracovávat informace týkající se transakcí včetně nákupů zboží a / nebo služeb, které si objednáte prostřednictvím našich webových stránek (údaje o transakcích). Údaje o transakcích mohou obsahovat vaše kontaktní údaje, a údaje o transakci. Údaje o transakcích mohou být zpracovány pro účely dodání nakoupeného zboží a / nebo služeb a vedení řádných záznamů o těchto transakcích. Právním základem tohoto zpracování je provedení smlouvy mezi vámi a námi a / nebo provedením kroků na základě vaší žádosti o uzavření takové smlouvy a našich oprávněných zájmů, konkrétně náš zájem o řádnou správu našich webových stránek a podnikání.

3. Poskytování vašich osobních údajů jiným osobám

3.1 Kromě specifických zveřejnění osobních údajů uvedených v této části 3, můžeme zveřejnit vaše osobní údaje, pokud je takové zveřejnění nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, kterou jsme vystaveni, nebo na ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby. Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit i tehdy, pokud je toto zveřejnění nezbytné pro zjištění, uplatnění nebo obhajobu právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním nebo mimosoudním konaní.

4. Mezinárodní přenosy vašich osobních údajů

4.1 Berete na vědomí, že osobní údaje, které odešlete ke zveřejnění prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb, mohou být přístupné prostřednictvím internetu na celém světě. Nemůžeme zabránit použití (nebo zneužití) takových osobních údajů jinými osobami.

5. Uchovávání a mazání osobních údajů

5.1 Tato část 5 stanoví naše zásady a postupy uchovávání údajů, které jsou navrženy tak, aby pomohly zajistit dodržování našich zákonných povinností v souvislosti se zachováním a vymazáním osobních údajů.

5.2 Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoliv účel nebo účely, nesmí být uchovávány déle, než je třeba pro tento účel nebo na tyto účely.

5.3 Osobní údaje budeme uchovávat následovně:
(a) údaje o používání, údaje o zveřejňování, údaje z dotazů, notifikační údaje a údaje z korespondence se uchovají po dobu maximálně 10 rokov.

5.4 Bez ohledu na ostatní ustanovení této části 5 si můžeme ponechat vaše osobní údaje, pokud je takové uchovávání nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, kterou jsme vystaveni, nebo na ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo životních zájmů jiné fyzické osoby.

6. Změny

6.1 Tato pravidla můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách.

6.2 Příležitostně byste měli tuto stránku zkontrolovat, abyste byli spokojeni s jakýmikoli změnami v těchto pravidlech.

6.3 Na změny těchto pravidel vás můžeme informovat e-mailem.

7. Vaše práva

7.1 V této části 7 jsme shrnuli práva, která máte podle zákona o ochraně dat. Některé práva jsou složité a ne všechny podrobnosti byly zahrnuty do našich souhrnů. Proto byste si měli přečíst příslušné zákony a pokyny regulačních orgánů o úplném vysvětlení těchto práv.

7.2 Vaše základní práva podle zákona o ochraně údajů jsou:
(a) právo na přístup;
(b)právo na opravu;
(c) právo vymazanie;
(d) právo na omezení zpracování;
(e) právo namítat proti zpracování;
(f) právo na přenos dat;
(g) právo stěžovat se kontrolnímu orgánu; a
(h) právo odebrat souhlas.

7.3 Máte právo potvrdit, zda můžeme zpracovat vaše osobní údaje a kde k nim přistupujeme spolu s dalšími informacemi. Tyto doplňující informace zahrnují podrobnosti o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů a osobách, které jsou příjemci osobních údajů. Poskytování práv a svobod ostatních není ovlivněno, poskytneme vám kopii vašich osobních údajů. První kopie bude poskytnuta bezplatně, ale další kopie mohou být zpoplatněny přiměřeným poplatkem.

7.4 Máte právo na opravu jakýchkoli nepřesných osobních údajů a s ohledem na účely zpracování, pokud máte neúplné osobní údaje o vás vyplněné.

7.5 Za určitých okolností máte právo na vymazání vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu. Mezi tyto okolnosti patří: osobní údaje již nejsou potřebné k účelu, na které byly shromážděny nebo jinak zpracované; odeberete souhlas se zpracováním na základě souhlasu; máte námitky proti zpracování podle určitých pravidel platného zákona o ochraně dat; zpracování je určeno pro účely přímého marketingu; a osobní údaje byly neoprávněně zpracovány. Existují však výjimky práva na vymazání. Obecné výjimky platí tam, kde je třeba zpracování: na uplatňování práva na svobodu projevu a informací; dodržování zákonné povinnosti; nebo na vznik, výkon nebo obranu právních nároků.

7.6 Za určitých okolností máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů. Tyto okolnosti jsou: zpochybňujete přesnost osobních údajů; zpracování je nezákonné, ale vylučujete vymazání; už nepotřebujeme osobní údaje pro účely našeho zpracování, ale požadujete osobní údaje na zřízení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků; a vy jste zpochybnily zpracování, až do ověření této námitky. Pokud je zpracování na tomto základě omezené, můžeme nadále uchovávat vaše osobní údaje. Budeme je však zpracovávat jinak: s vaším souhlasem; na vznik, výkon nebo obranu právních nároků; na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

7.7 Máte právo vznést proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu vaší konkrétní situace, ale pouze v rozsahu, v jakém to právní základ povoluje. Zpracování je nezbytné pro: plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu jakéhokoli úředního orgánu, který nám byl svěřen; nebo pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme na základě nás nebo třetí strany. Pokud takovou námitku uděláte a nemůžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody, nebo zpracování je na vytvoření, výkon nebo obranu právních nároků, přestaneme zpracovávat osobní informace.

7.8 Máte právo namítat proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování). Pokud takovou námitku uděláte, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje na tento účel.

7.9 Máte právo vznést proti zpracování vašich osobních údajů pro vědecké nebo historické výzkumné účely nebo pro statistické účely z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, pokud není zpracování nezbytné pro úkoly provedené z důvodů veřejného zájmu.

7.10 Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je:
(a) souhlas; nebo
(b) pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, na níž jste stranou, nebo na provedení kroků na základě vaší žádosti před uzavřením smlouvy,
(c) a takové zpracování probíhá automatizovanými prostředky, máte právo obdržet vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojem čitelném formátu. Toto právo se však nepoužije, pokud by nepříznivě ovlivnilo práva a svobody jiných.

7.11 Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje zákony na ochranu údajů, máte zákonné právo podat stížnost orgánu dozoru odpovědnému za ochranu údajů. Můžete tak učinit v členském státě EU vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení.

7.12 V rozsahu, v jakém je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů odsouhlasen, máte právo kdykoliv odebrat tento souhlas.

7.13 Můžete uplatnit veškerá vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům prostřednictvím písemného oznámení.

8. O cookies

8.1 Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který posílá webový server do webového prohlížeče a je uložen prohlížečem. Identifikátor se pak odesílá zpět na server vždy, když prohlížeč požaduje od serveru stránku.

8.2 Súbory cookies môžu byť buď “trvalé” súbory cookies alebo súbory “relácie”: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

8.3 Soubory cookies obvykle neobsahují žádné informace, které osobně identifikují uživatele, ale osobní informace, které ukládáme, mohou být propojeny s informacemi uloženými v cookies a získanými z nich.

9. Cookies, které používáme

9.1 Cookies používáme pro následující účely:
(a) ověřování – soubory cookies používáme k vaší identifikaci při návštěvě našich webových stránek a během navigace na našich webových stránkách;
(b) analýza – používáme soubory cookies, které nám pomáhají analyzovat používání a výkonnost našich webových stránek a služeb; a
(c) souhlas cookies – cookies používáme na ukládání vašich preferencí k používání souborů cookies při prohledání webové stránky.

10. Cookies používané našimi poskytovateli služeb

10.1 Naši poskytovatelé služeb používají cookies a tyto cookies mohou být uloženy v počítači při návštěvě našich webových stránek.

10.2 Na analýzu používání našich webových stránek používáme službu Google Analytics. Služba Google Analytics shromažďuje informace o používání webových stránek prostřednictvím souborů cookies. Shromážděné informace týkající se našich webových stránek se používají k vytváření přehledů o používání našich webových stránek. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na této stránce.

10.3 300/5000 Používáme Facebook Pixel na analýzu použití našich webových stránek. Tato služba používá cookies k zajištění toho, aby se naše reklamy zobrazovaly správným lidem a vytvářely reklamní publikum. Můžete si prohlédnout pravidla ochrany osobních údajů tohoto poskytovatele služeb na této adrese.

11. Správa souborů cookies

11.1 Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijetí souborů cookies a odstranit soubory cookies. Metody na jejich správu se liší v závislosti na prohlížeče a verze prohlížeče. Můžete však získat aktuální informace o blokování a mazání souborů cookies prostřednictvím těchto odkazů:
(a)  Chrome
(b) Firefox
(c) Opera
(d) Internet Explorer
(e) Safari
(f) Edge

11.2 Blokování všech souborů cookies bude mít negativní vliv na použitelnost mnoha webových stránek.

11.3 Pokud zablokujete cookies, nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek.

12. Podrobnosti o nás

12.1 Tuto webovou stránku vlastní a provozuje společnost Ing. Ing.arch. Jakub Svitek

12.2 Na Slovensku jsme registrovaní registračním číslem (IČO) 51 925 842, sídlime na adrese Jaskový rad 115, Bratislava.

12.3 Našim místem podnikání je Jaskový rad 115, Bratislava.

2.4 Můžete nás kontaktovat:
(a) poštou na uvedenou poštovní adresu;
(b) vyplněním kontaktního formuláře na naší webové stránce;
(c) telefonicky, na číslo kontaktu zveřejněny na naší webové stránce; nebo
(d) e-mailem, použitím e-mailové adresy zveřejněné na naší webové stránce.

13. Zdroj

14.1 Tento dokument byl vytvořen pomocí šablony ze SEQ Legal.